FDP Session by Prof. Dr. Sukanya Das, UEM, Jaipur on 13th December 2017.

Prof. Dr. Sukanya Das, University of Engineering & Management (UEM), Jaipur taking the Faculty Development Program (FDP) session on 13th December 2017.