A quadcopter designed and developed by the students of UEM, Jaipur

A quadcopter designed and developed by the students of the University of Engineering & Management (UEM), Jaipur…..
Koustav Pande
Saptarshi Das
Sambit Bhattacharya
Akash Dikshit
Bijit Paul
Souvik Mandol